GARIELL Magrarejro
(HIGH RESOLUTION dei Monti del Keraton & PAPRIKA Margarejro)

***